Muutus algab kodukohast

Võru linn vajab mõistlikumat majandamist, mitte poriloopimist

Alanud on valimiskampaa­nia hooaeg ja kui endal ideid napib, ei ole midagi lihtsa­mat, kui vastasele silte kül­ge kleepida. Selline demagoogiasõda on ka linnapea Jüri Kaveri rünnak 15. juu­ni Võrumaa Teatajas, kus see reformierakondlane paneb mulle suhu mõtteid ja sõnu, -mida ma ei ole öelnud ega mõelnud.

Kaveri arvamuslugu pidi ilmselt tõlgendama kui vas­tulauset 8. juunil Võrumaa Teatajas ilmunud Irja Tähis­maa artiklile „Võru võimu-pretendendid koguvad hoo­gu”. Ütlesin selle loo jaoks ajakirjanikule intervjuud an­des, et olen Võrus rahul las­teaedadega (rõhutan mit­must), tuues välja ühe konk­reetse näitena Okasroosike­se lasteaia, kuna ma seda ise kõige paremini tunnen, sest minu lapsed käivad selles lasteaias.

Seetõttu palun kõigi teis­te Võru linna lasteaedade ja nende töötajate ees vaban­dust, et Jüri Kaver infot moo­nutades niimoodi mind ja teid alandada püüdis.

Pean väga lugu kõigist Võru linna lasteaedade töö­tajatest. Minu arvates ei ole nende töö püsavalt väärtus­tatud. Lasteaia hoolekogus­se kuuludes olen püüdnud , seda tühimikku veidigi täita.

Okasroosikese hoolekoguga oleme näidanud lugupida­mist nende inimeste suhtes, kelle hoida ja õpetada usaldame oma kõige kallimad -oma lapsed.

Kaveri mustvalgel kir­ja pandud väide, et ma Võru linna inimesi halvustan ja nende tööd maha teen, on räige vale. Oma laimavas arvamusloos jätab aga Ka­ver tähelepanuta tõsiasja, et Võru linn ja selle inime­sed väärivad linnajuhte, kes neid usaldusväärselt teeniks. Praegune Võru võimukoalitsioon eesotsas Reformiera­konnaga ei ole aga õppinud varasematest vigadest ja ta­hab jätkata üle võimete ela­mist.

Näiteks oleks võinud Kreutzwaldi gümnaasium olla juba ammu renoveeri­tud, kui Võru linnal oleks jätkunud raha eurotoetu­se omafinantseeringu kat­miseks. Isegi omaosaluseks raha ei jätkunud ja kool sei­sis õnnetult kuni ASi Võru Soojus müügini, millest saa­dud raha nüüd linnakassat ajutiselt täidab. Sellesse olu­korda jõuti seepärast, et va­rem on linna raha korduvalt “kulutatud läbimõtlematult ja kiirustades. Nü on Unna ra­haga tehtud asju, mis pare­ma planeerimise korral oleks Euroopa Ludult tuge saanud.

Sellise tupiktee vältimi­seks tuleks paremini planee­rida ja keskenduda just Võru inimeste jaoks vajalikele töödele.

Ka praegu on käsile võe­tud järjekordne enamike lin­nakodanike jaoks väheoluli­ne investeering: Petseri täna­va pikendus. Ka need kiirus­tades sohu maetavad 800 000 eurot tulevad otse linnaeel­arvest, kuigi sama raha europrojektide omafinantsee­ringuks kasutades võiks paa­ri aasta pärast linnas teha kuni viie miljoni euro eest vajalikke investeeringuid. Oleks pidanud jätkuma tar­kust see 800 000 eurot säästa ja see paari aasta pärast toetusprogrammide omaosalusena kasutada.

Linna rahaga mõistlikult majandades ja eurotoetusi juurde tuues saaks teha kor­da lasteaedu, rajada tänapäe­vaseid sotsiaalobjekte ning remontida teid. Head eesku­jud on selleks ju olemas: eu­rotoetusega renoveeriti Pikk tänav ning rajati; tee ja tugiinfrastraktuur Võrukivi tööstuspargis.

Samuti saaks toetada kogu piirkonna jaoks oluliste in­vesteeringute tulekut Võru­maale (nt puidutöötlemise ja mööblitootmise kompe-tentsikeskuse edasiarendus), mis aitaks säilitada olemas­olevaid töökohti ja luua uusi ning mis kokkuvõttes paran­daks piirkonna mainet, tun­tust ja konkurentsivõimet.

Samuti ei tohiks Võru lin­na juhtidele olla uudiseks, et uuel Euroopa Lüdu eelarveperioodil soovitakse Ees­ti riigi tasandil tähelepanu pöörata maakonnakeskuste (toimepiirkondade keskus­te) tugevdamisele. Nii on eu­roraha kasutamise peamine küsimus, kas linnal süs oma­finantseeringuks raha ikka jätkub. Muidu oleme vars­ti tagasi olukorras, kus toe­tusraha investeeringuteks on küll võimalik saada, kuid sel­lest tuleb loobuda või oote­le jääda, kuna omaosaluse panemiseks võimalusi pole. Kaks korda järjest samasse ämbrisse astuda pole mõist­lik

Kui aga linnajuhid tingi­mata leiavad, et see 800 000 (vanas rahas ligi 12,5 miljo­nit krooni!) tuleks ikka kind­lasti enne valimisi ära kulu­tada, süs võiks seda kasutada tõeliselt viletsas seisus oleva­te linnatänavate renoveerimiseks või korda teha väga kehvas seisus olev Vabaduse tänava sild.

Kokkuvõtteks soovin kõi­gile konkurentidele valimis­kampaaniaks häid ja sisu­lisi ideid ning meile kõigile tõsist debatti, sest ainult nü saavutame linna ja selle ko­danike jaoks parima tulemu­se!

Allikas:

x
Liitu uudiskirjaga