Muutus algab kodukohast

Andres Anvelt: miks valida sotsiaaldemokraatlik Tallinn

Linna suurim väärtus on lapsed. Tallinna elanike juurdekasv peab toimuma eelkõige loomuliku positiivse iibe teel. Selleks, et peredesse sünniks rohkem lapsi, peab linnavõim toetama vanemaid nii laste kasvatamisel kui ka neile hariduse andmisel.

Igal lapsevanemal peab olema võimalus lastehoiuks ja seda vajadusel ka nädalavahetusel. Esmajärjekorras likvideerivad sotsiaaldemokraadid lasteaiakohtade puuduse, kasutades muu hulgas maksimaalselt ära linnale kuuluvaid, kuid praegu jõude seisvaid haridushooneid.

Tahame anda kõigile lastevanematele võrdsed võimalused oma laste koolieelseks arendamiseks. Alustame jõuliselt haridussüsteemi tasakaalustamisega, aidates järele neid koole, mille tase on eliitkoolidest erinevatel põhjustel maha jäänud. Alusharidus ja eelkool peavad olema kättesaadavad kõigile lastele.

Laste arengut mõjutab oluliselt huvi- ja sporditegevus, mistõttu kindlustame iga lapse võimalusega käia tasuta vähemalt ühes huviringis või sporditrennis. Eraldi sihtgrupp on vaesuses elavad pered. Et vältida pere materiaalsest olukorrast tingitud laste sotsiaalset eraldatust, käivitame sotsiaalprogrammi, millega jõuame iga puudust tundva lapseni, tagades talle nii hariduses kui huvialategevuses teistega võrdsed võimalused.

Tallinn on pealinnana kogu Eesti keskus, mille liikluskorraldus vajab hädasti kaasajastamist ja parandamist. Praegune transpordivõrk on enamikus pärit 1980ndatest aastatest, mil töö- ja elukohtade paigutus oli märgatavalt teistsugune. Ummikute ärahoidmiseks ei piisa üksnes tasuta ühistranspordist, vaid tuleb ümber korraldada ka Tallinna ja lähivaldade vahelised liikluskoridorid.

Igapäevased ummikud linna sissesõitudel ja kesklinnas tekivad eeskätt just transiidist. Lahendusena näevad ühtse transpordivõrgu rajamist koos lähivaldadega ning erinevaid soodustusi sealsetele inimestele, mis ärgitaksid neid jätma oma isiklikud autod linna piirile või hoopis koju.

Mereäärsest piirkonnast peab Tallinnas kujunema kultuuri ja harrastusspordi ning vastava ettevõtlusega tihedalt seotud keskkond, mida läbib jalakäijate promenaad koos kergliiklusteega. Vaba aja veetmise “keskse teljena” arendame välja Linnahalli, Kultuurikatla, Patarei vangla ja Lennusadama piirkonna.

Hiljemalt aastast 2020 on prügi äravedu kõigile Tallinna elanikele tasuta, kuna selleks ajaks peab olema prügi ladustamine Tallinna piirkonnas lõppenud ning kõik jäätmed suunatud sooja- ja elektritootmisse. Teise olulise sammuna plaanime katta kogu Tallinna avaliku ruumi linlaste ja linna külaliste jaoks tasuta WiFi levialaga. See aitab säästa linna elanike, ettevõtete ja külaliste raha ja muuta linna ettevõtjatele atraktiivsemaks. Samuti lubab see samm anda linnaelanikele ja linna külalistele kiiret teavet linnas toimuva kohta.

Kõikide nende eesmärkide saavutamise alustala on aga demokraatlik linnajuhtimine, millesse on kaasatud võimalikult palju kodanikke ja kodanikeühendusi. Tallinna linnaosad on kümneid kordi suuremad keskmisest Eesti omavalitsusest, kuid tallinlastel puuduvad sisuliselt võimalused oma linna olulistes küsimustes kaasa rääkida. Seepärast suurendame tunduvalt linnaosade halduskogude otsustusõigust: anname neile otsustamisõiguse detailplaneeringute läbivaatamisel, olulise osa linnaosadesse suunatud investeeringute heakskiitmisel ja ka linnaosavanema ametisse määramisel.

Linnakodanikule peab suhtlemine ametnikega olema võimalikult kiire, lihtne ja mugav. Selleks viime sisse “ühe toru süsteemi,” kus kodanik saab kõik olulised probleemid ja taotlused lahendada ühe ametniku kaudu ja oma linnaosas. Lõpeb kodanike jooksutamine erinevate linna ametkondade vahel.

Samuti anname linnakodanikule võimaluse anda linna avalikul veebilehel teada linnaruumi probleemidest ning võimaluse näha jooksvalt nende lahendamise kulgu ja tulemusi. Lõpetame Tallinna TV ja ülelinnalise ajalehe Pealinn rahastamise linna eelarvest ning mitmete riiki dubleerivate tegevuste viljelemise.

Kõik see on aga võimalik juhul, kui tallinlane tuleb hääletama. Täna valitseb Tallinna ainult kolmandiku linlaste tahe, enamus meist on kõrvale jäetud. Miks? Sest pooled meist on pettunud selles, mis meie pealinnas toimub. Valima minek on seega linna parema tuleviku huvides. Tallinna saatuse võib otsustada üks inimene meie seast.

Allikas: http://uudised.err.ee/index.php?06286910
x
Liitu uudiskirjaga