Muutus algab kodukohast

Anvelt: korruptsioon Tallinnas on aastaga välja juuritav

Täna keskpäeval esitas Andres Anvelt oma ettepanekud korruptsiooni lõpetamiseks pealinnas. Ta rõhub mõjusatele ja rakendatavatele meetmetele nagu keeld ametnikel linna rahastatud reklaamides osaleda.

“Pakume lahendusi, et vältida majasuuruseid kepikõnnil linnaametnike pilte ning eeldusi, et linnavalitsusse ei peaks minema ümbrikuga ja konkurentsivälised arendajad ei saaks raha ees ainult neile kasumlike planeeringuid läbi suruda,” lausus sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat Anvelt. Sotsiaaldemokraatide ettepanekuid on võimalik hakata ellu viima juba uue linnavalituse esimesel tööpäeval ning aasta jooksul saab rääkida uue poliitilise kultuuriga Tallinnast, rõhutas Riigikogu korruptsioonivastase komisjoni esimees.

“Viimata sisse reaalseid ja rakendatavaid struktuurseid muudatusi, võib ka ükskõik milline järgmine linnavalitsus astuda sama korruptsioonireha otsa,” täpsustas Anvelt. Just seetõttu sooviski sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat väidelda Eerik-Niiles Krossiga reaalsete, tulemuslike ja rakendatavate korruptsioonivastaste meetmete üle.

Krossi tulemata jätmine näitab deklaratiivsete tegevuste eelistamist, lausus Anvelt: “On kahetsusväärne, kui linnapeaks pürgijad eelistavad avalikule väitlusele sellist tribüüni, kus saab piirduda vaid varem ette valmistatud monoloogiga. Loosungeid heisata ja erakonnakaaslastest publiku ees jutupunkte ette lugeda on lihtne, aga tegelikult selgub just avalikus mõttevahetuses kelle ideed on läbi mõeldud, mõistlikud ja realistlikud.”

Andres Anvelti tosin sammu korruptsiooni välja juurimiseks Tallinnas on koheselt rakendatavad ja tulemuslikud. Lisaks linnaametnikele linna poolt rahastatud reklaamides osalemise keelamisele toob Anvelt muuhulgas välja mitmeid ettepanekuid senini sundparteistatud ametnikkonna depolitiseerimiseks, linna sisekontrolli tugevdamiseks, linna asjaajamise lihtsustamiseks ja selle kergemini jälgitavaks muutmiseks. Lisaks sellele nähakse ette linnaosadele suurema võimu andmine, mis vähendab võimalusi ja kiusatust korruptsiooniks.

NB! Andres Anvelti tosin punkti korruptsiooni ennetamiseks on lisatud allpool ning kättesaadavad ka aadressil bit.ly/1au7rn3.

Fotod tänasest arutelust leiab bit.ly/19LL0Yc.

Lisainfo:

Andres Anvelt

SDE Tallinna linnapeakandidaat

524 7747

Andres Anvelti tosin punkti korruptsiooni ennetamiseks

Korruptsioon on tõsine, sisuline ja linnarahva jaoks kulukas probleem, mille üks osa on ka linna raha ja võimaluste kuritarvitamine kellegi era- või poliitilistes huvides. Korruptsiooniteod on keerulised ja varjatud kuriteod, mis eeldab nii pakkumist kui nõudmist. Selle välistamiseks tuleb otsustavalt muuta pealinna juhtimisprotsesse ja poliitilist kultuuri. Läbipaistvus ja otsustusprotsesside selgus panevad aluse korruptsioonivabale linnajuhtimisele ja korruptsioonikuritegude ennetamisele.

Meie ettepanekud on struktuursed ja suunatud korruptsiooni ennetamisele. Need on realistlikud, saavutatavad ja selged sammud korruptsiooni välja juurimiseks pealinnas.

1. Viime otsustamistaseme võimalikult maalähedaseks

Linnaosade valdkondlikest spetsialistidest koosnevatel halduskogudel peab olema suurem sõnaõigus nii planeeringute osas kui ka eelarvelistes küsimustes. Samuti on halduskogude juurde soovi korral kaasatud ekspertidena nii asumisseltside esindajad kui ka näiteks piirkonna olulisemad tööandjad. See tähendab, et erakondade ning ka poliitikaväliste huvigruppide mõju halduskogude liikmetele on linnavolikoguga võrreldes tasakaalustatum. Sellisel juhul on kõik osapooled esindatud ning kohalike inimeste huvid esiplaanil.

2. Anname linnaosade halduskogudele õiguse kinnitada linnaosavanem

Linnaosavanem peab saama kogukonna heakskiidu, see suurendab linnaosade iseseisvust, tekitab diskussiooni ning konsensuse vajadust ja seeläbi otsustusprotsesside läbipaistvust.

3. Korraldame kõigile ametikohtadele avaliku konkursi

Kohustusliku avaliku konkursi läbiviijaks on sõltumatud asjatundjad ning see välistab parteilise nomenklatuuri tekkimist ja annab võimaluse parimate spetsialistide palkamiseks. Konkursinõue ei kehti linnavalitsuse liikmetele (linnapea, abilinnapead ja linnaosavanemad).

4. Teenindamine peab toimuma „ühe akna“ printsiibil; iga probleemi lahendab üks ametnik

Linnakodanike jooksutamine ametkondade vahel võib tekitada huvi korruptiivsete meetodite kasutamiseks. Ka uuringud näitavad, et ligi kolmandik Eesti kodanikest on valmis probleemide kiireks lahendamiseks maksma altkäemaksu. Tänane pikk ja keeruline kooskõlastusring on eelduseks korruptsiooni kui „probleemi lahendajale“ tekkele.

5. Keelame linnaametnikel linna tehtud reklaamides osaleda

Poliitilise korruptsiooni vältimiseks välistame linnaametnike osalemise linna eelarvest finantseeritud või kaasfinantseeritud reklaamides. Reklaamiseadus seab reklaami mõistele väga selged piirid ja selle keeluga välistame, et linnaametnikud kasutavad linna ressursse isikliku huvi – näiteks valimiskampaania – eesmärgil. Tallinna võib alati kaasata sportlasi sporti, lauljaid muusikat või kunstnikke muuseume populariseerima. Ka jääb linnaametnikele vastavalt reklaamiseadusele võimalus tavapäraseks kutseliseks uudisväärtuslikuks teavitustegevuseks avalikes teavituskanalites.

6. Oleme igakülgselt avatud koostööks õiguskaitsega ning kahtluste ilmnemisel viime läbi põhjaliku sisekontrollilise uurimise

Linn peab tunduvalt tõstma oma usaldusväärsust võimalike korruptsioonitegude avastamisel linna struktuurides, kuna lähiajaloost ei ole kahjuks tuua ühtegi sellist näidet. Linnavõim peab tunduvalt jõulisemalt sekkuma võimalike korruptsioonijuhtumite selgitamisse. Kõigi avastatud rikkumiste kohta peab linnavalitsus avalikkusele viivitamatult ja uurimist rikkumata teada andma.

7. Teeme linna juhtumis- ja menetlusprotsessi täiesti läbipaistvaks

Kõikide avalduste, taotluste ja muude protsesside (ka eelarve kujunemine) arvestus- ja lahenduskäik, vastutav isik ning järjekord peab olema avalikult netis jälgitav, kaitstes vaid delikaatsed isikuandmed. Tegevuse täielik avalikustamine toimib mõlemasuunalise korruptsiooniennetusena. Sarnane andmebaas on kasutusel mitmetes Euroopa linnades ja annab võimaluse jälgida olukordade lahendamist reaalajas, olgu selleks tänavaaugu parandamine või planeeringu kehtestamine. See võtab võimaluse nii järjekorras vahele trügida, probleemi „unustada“ või ebamugavale küsimusele vastuseta jääda.

8. Linna omanduses olevate äriühingute juhtimine tuleb ühendada haldusfirmaks, mille nõukogu määratakse avaliku konkurssi kaudu

Üks nõukogu välistab olukorra, kus üks või teine linnaasutus hakkab töötama kitsa huvigrupi huvides, hoiab ära selle poliitilise mõjutamise ja seega vähendab ka poliitilise korruptsiooni ohtu. Lisaks sellele väheneb oluliselt halduskulu ning tugiteenused on võimalik korraldada ühtselt.

9. Teeme linna lepingud eraettevõtetega avalikuks

Erasektoriga lepingute sõlmimisel seame tingimuseks, et kõik lepingud on avalikud ja linnakodanikele kättesaadavad. Maksumaksjal on õigus saada igakülgset informatsiooni linna rahalistest kohustustest ja nendega kaasnevatest tingimustest. Ainult nii on võimalik saavutada linna finantstegevuse läbipaistvus ja eesmärgipärasus.

10. Teeme kõigi linnavolikogu komisjonide tegevuse avalikuks

Linnavolikogu komisjonide, eriti aga revisjonikomisjoni istungid peavad olema avalikud ja jälgitavad ka interneti vahendusel, nii tõstame ka linnajuhtimise usaldusväärsust ja huvi volikogus toimuva vastu. Komisjonid on sisuliste otsuste ettevalmistamiste koht, kus toimuvad arutelud, huvigruppide esindajate ärakuulamised ja eelnõude ettevalmistamine. Komisjonides tehakse ettepanekuid rahastamisotsusele ning sünnivad poliitilised kokkulepped.

11. Ametnike huvide deklaratsioonid avalikuks

Vastavalt 2014 kehtima hakkava uue ametnike huvide deklaratsioonide korrale avalikustame kõigi finantsotsuseid ja neid ettevalmistavate linnametnike ja linnale kuuluvate äriühingute juhtide huvide deklaratsioonid avalikus registris. Uus korruptsioonivastane seadus kohustab kohaliku omavalitsuse poolt avalikustama vaid linna ja linnaosade juhtide huvisid. Samas seadus annab võimaluse seda ringi laiendada.

12. Kehtestame linnajuhtimise eetikakoodeksi, algatame eetikanõukoja tegevuse

Linna teenistustes on tuhanded inimesed, kelle tegevusvaldkond on väga lai. Nende tegevuse ja piiride reguleerimine ainult õigusaktide kaudu pole võimalik. Linnaametniku tegevusel peavad olema selged eetilised piirid ning ta peab teadma, et JOKK-lahendused ei ole piisavad. Kuna küsitavaid olukordi võib olla lugematu arv, tuleb nende arutamiseks peale kogenud linnaametnike kaasata ka auväärsemad linnakodanikud, õppejõud ja ühiskonnategelased.

x
Liitu uudiskirjaga