Muutus algab kodukohast

Muutused algavad kodukohast!

Sotsiaalsemalt ja demokraatlikumalt mõtlevate inimestena
… oleme veendunud, et suurim vara on meie inimesed. Inimesi peab hoidma sõltumata sellest, millises Eesti piirkonnas keegi elab, milline on kellegi emakeel või majanduslik jõukus. Eesti vajab igaühe panust: just siin, Kose vallas, tuleb luua parimad võimalused meie elanike annete ja võimete arendamiseks.
… soovime, et just siin, Kose vallas, võiksime väärikalt elada – saada head haridust ja kvaliteetset arstiabi ning hoolekandeteenuseid, liikuda tööle ja tagasi koju, töötada ja edendada ettevõtlust, nautida kultuuri ning osaleda ühiskonnaelus. See kõik eeldab loogilist ning läbimõeldud halduskorraldust, kaasavat valitsemiskultuuri, elanike huve arvestavat, tugevat, nutikat ja pädevat valitsemist.
Tervisliku, elamisväärse, kauni ning turvalise kodukoha loomine on meie kõigi ühine ülesanne. Selle eesmärgi saavutamiseks teeme koostööd kõigi valla elanikega ja huvigruppidega ning lähtume igakülgselt läbi mõeldud ning kooskõlastatud planeeringutest.

Arukas ja läbipaistev vallajuhtimine
Suhtlemine on dialoog.

1. Vallavanema valime avalikul konkursil, lähtudes kandidaatide parimatest juhiomadustest ja pädevusest. Kandideerima ootame ka endisi vallavanemaid.
2. Rakendame partnerlusel ja demokraatial põhinevat juhtimisstiili.
3. Vallaametnike ja allasutuste juhtide valikul avalikul konkursil lähtume inimese erialasest pädevusest, mitte valimisnimekirja kuulumisest.
4. Vallavanema valimisega avalikul konkursil vähendame vallavalitsuse mõjuvõimu volikogu üle ning anname volikogule tagasi tema seadusest tuleneva funktsiooni. Otsuste eelnõude sisuline arutelu peab toimuma lisaks komisjonidele ka volikogus.
5. Läbipaistvuse suurendamiseks korraldame senisest rohkem hankeid läbi Riigihangete Registri.
6. Kodanikuühendusi kaasame otsustusprotsessidesse ka väljaspool valimiseelset aega.
7. Vallavalitusse võtame tööle ettevõtluse- ja arendusspetsialisti, kelle ülesandeks on valla kõikide piirkondade tasakaalustatud arengu jälgimine, arendusprojektide väljatöötamine ja teostamise korraldamine ning väikeettevõtjate projektialane toetamine, nõustamine.
8. Vallaeelarve kirjutame senisest rohkem lahti ja eelarve seletuskirja koostame arusaadavaks kõikide tulu- ja kululiikide osas.

Kultuurielu ja elukestev õpe
Inimese, kui ühiskondliku olendi kultuurilised omadused antakse talle selle ühiskonna poolt, kus ta kasvab ja areneb.
1. Korrigeerime Kose valla kodanikuühendustele toetuste eraldamise põhimõtteid ja sõlmime koostöölepingud kultuuri- ja vabahariduse parimaks korraldamiseks.
2. Tunnustame Kose valda maakondlikel ning üleriigilistel sündmustel ja konkurssidel esindavaid kultuurikollektiive.
3. Arvestades lapsevanemate ettepanekuid, analüüsime Kose huvialakoolides pakutavate huvialade praktilisust ja vajadusel töötame välja uute huvialade õppekavasid.
4. Toetame kõiki valla piirkondi hõlmava Kose kultuurikontseptsiooni valmimist.
5. Korraldame jätkuvalt traditsioonilisi ja uuenduslikke kultuuriüritusi.
6. Toetame uute huviringide teket.
7. Toetame kohalikke algatusi kultuurielu elavdamiseks.
Laste- ja peresõbralik vald
Lastele suunatud teenuste korraldamine on sotsiaalse mõtteviisiga omavalitsuse selge prioriteet ja oluline osa sotsiaalsest turvalisusest. Lahendusi tuleb otsida nii riigi, kui ka kohaliku omavalitsuse tasemel.
1. Püüame võimaldada kõigile lastele võrdselt kättesaadavaks huvitegevuse ja sportimisvõimalused.
2. Korraldame trantspordi vastavalt huvikoolide ja –ringide toimumisajale.
3. Väärtustame koguduste tegevust kultuuriväärtuste hoidmisel ja sotsiaaltöö alal.
4. Toetame ka edaspidi kogudusi projektide maksumuse omaosaluse kompenseerimisega.
5. Tagame igale tööle minna soovijale lapsevanemale lasteaiakoha või kompenseerime lastehoiuteenuse maksumuse.
6. Ei tõsta munitsipaallasteaias käivate laste omaosalust järgneval perioodil.
7. Kui ühest perest käib lasteaias kolm last, siis vabastame pere toiduraha maksmisest.
8. Jätkame kõikidele põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele tasuta koolitoidu andmist.
9. Vähekindlustatud perede lastele tagame toidu ka koolivaheaegadel. Ükski laps ei tohi tunda nälga.
10. Tervisekasvatus peab toimuma nii lasteaias kui ka koolis.
11. Koostöös Maa-ameti ja eraomanikega leiame võimalused kinnistute moodustamiseks haja-asustusse noortele peredele.
12. Teeme ettepaneku Kose Kunstikoolile munitsipaalkooliks ümberkorraldamiseks, et tagada kooli jätkusuutlik areng ning tagame kunstikooli õpilastele võimaluse taotleda toetust samadel alustel teiste valla huvikoolide õpilastega.
Väärtustame haridust, haritust ja pedagoogilist tööd
Me väärtustame igat isiksust kui sisemiselt unikaalset olendit, kes võib kasvada ja areneda vaimselt, moraalselt ja füüsiliselt. Õpetaja on oma töös väärtuste vahendaja.
1. Valla koolivõrgu korrastamisel lähtume lisaks majanduslikule otstarbekusele õpilaste turvalise koolitee ja mõistlikkuse aspektist.
2. Tunnustame Kose valda maakondlikel ning üleriigilistel konkurssidel, aineolümpiaadidel ja spordivõistlustel auhinnalisi kohti saavutanud õpilasi ja juhendajaid.
3. Väärtustame, tunnustame ja premeerime pedagoogide tööalaseid innovaatilisi saavutusi nii lasteaias kui koolis.
4. Prioriteediks on lasteaiaõpetajate töötasu suurendamine.
5. Toetame noorte ettevõtlikkuse arendamist vanemates kooliastmetes.
6. Tagame finantskirjaoskuse õpetamise vanemates kooliastmetes.
7. Jätkame korterit vajavatele õpetajatele munitsipaaleluruumide üürimist.
8. Toetame koolides ja lasteaedades tugispetsialistide tööle rakendamist.
9. Toetame pedagoogilise personali ja tugispetsialistide täiendõpet.
10. Kaasame aktiivsemalt koolide hoolekogusid koole puuduvate korralduslike küsimuste lahendamisel.
Turvaline ja hooliv koduvald
Inimestele annab turvatunde kindlustunne tulevikust ja lootustandev hoolimine.

1. Liitunud Kõue valla elanike kodulähedaseks nõustamiseks ja teenindamiseks vastavalt liitumislepingule Teenuspunkt Ardu ja vajaduse ilmnemisel spetsialisti vastuvõtt ka Habajale.
2. Kokkuleppel külaseltside ja külavanematega täpsustame vallavalitsuse ja külakogukonna koostööd, et kellegi abivajadus ei jääks märkamata.
3. Tõhustame koostööd külakogukondadega arendamist vajavate asjaolude väljaselgitamiseks.
4. Tasuta transport vallasiseselt kõigile valla hajaasustuspiirkondadele kord nädalas vallakeskusesse Kosele, et kõik inimesed saaksid vajalikele teenustele ligipääsu.
5. Tõstame Kose Korravalvele määratud toetust, tagamaks vallaelanike suurema turvatunde.
6. Toetame uute Naabrivalve piirkondade tekkimist ja teeme koostööd selles osas külakogukondadega.
7. Taotleme Kose konstaabli vastuvõtuaegade pikendamist.
8. Toetame projektitaotluste ettevalmistamisel külakogukondasid tee- ja suunaviitade paigaldamiseks, et hädaolukorral abi jõuaks kiiresti abivajajani.
9. Suuname rohkem tähelepanu vallaelanike (eriti noorte) tervisekäitumisele, ka see valdkond peab saama vallaametnike tööülesandeks.
10. Lagunenud ja ohtlikud hooned peavad meie küladest, alevikest kaduma – ohtlike hoonete omanikega probleemide kiiremas korras lahendamiseks on vaja võtta tööle järelvalve spetsialist või kohustame olemasolevaid spetsialiste probleemiga aktiivselt, järjepidevalt ja tulemuslikult tegelema.

Arukas majandamine
Kõikide tänaste otsuste ja tegevuste eesmärk peab olema kulude kokkuhoid ja tulude suurendamine

1. Vähendame vee-ettevõtte poolt võetavat ühisvee- ja kanalisatsiooniteenuse liitumistasu 50%, et soodustada liitumist.
2. Toetame korteriühistuid nõu ja jõuga, et 2018. aastaks oleks 75% Kose vallas olevates korrusmajade korteriühistutest renoveeritud.
3. Avalike ( valla) hoonete soojustamine ja efektiivsem energiakasutus, et kokku hoitava rahaga toetada kohalikku kultuuri- ja seltsielu ning tõsta palkasid.
4. Targad (ökonoomsed) lahendused tänavalgustuses nii olemasolevate valgustuse
renoveerimisel kui ka uute arendamisel.
5. Otsime rahastamise võimalusi EL vastavatest struktuurifondidest kergliiklusteede rajamiseks, et ühendada kohalikke keskuseid (Kose-Kose-Uuemõisa, Oru- Männimäe, Ardu-Kiruvere, Habaja-Harmi ).
6. Kasutame maksimaalselt kõiki projektivõimalusi EL rahastamisperioodi lõpuni, et tuua võimalikult palju projektiraha valla objektide renoveerimiseks ja ehitamiseks ( Kose spordimaja renoveerimine ja oma katlamaja, Kose lauluväljak, laste mänguväljakud ja noortetoad suuremates valla asulates).
7. Kinnisvaraarendusprojektid, mis jäid lõpuni välja arendamata ( Oru kodu elamuarendus) on meie huviorbiidis ning otsime rahastamise võimalusi taristu väljaehitamiseks ( vee äravoolusüsteemi ehitamine, teed, tänavalgustus).
8. Muudame Kose aleviku ( kui vallakeskuse) peatänava ümbruse ja sissesõidud läbimõeldud planeeringuga kauniks ja lillerohkeks.

Ettevõtlus ja kodulähedased töökohad.
Suureneb inimeste turvatunne ja pered jäävad oma kodukohta, kui on olemas kodulähedased äraelamist võimaldavad töökohad.

1. Koostame vabade tootmishoonete kataloogi ettevõtjatele levitamiseks.
2. Volikogu majanduskomisjoni ülesandeks saab strateegia väljatöötamine ettevõtluse arendamiseks vallas.
3. Tutvustame aktiivselt kohalikke võimalusi ettevõtlusega tegelemiseks ja töökohtade
loomiseks.
4. Korraldame infopäevi ja ideekonkursse väikeettevõtlusega alustamise motiveerimiseks koostöös EAS-1, Töötukassa, LEADERiga.
5. Informeerime ja kaasame rohkem kohalikke ettevõtjaid valla korraldatavatesse teenuste hangetesse ja pakkumistesse.
6. Arvestame planeeringute koostamisel ettevõtjate huvide ja vajadustega. Nõustame ettevõtjaid äritegevuseks vajaliku infrastruktuuri loomisel.

Meie lubame, et ….
… tagame kodaniku jaoks võimalikult lihtsa suhtlemise vallavalitsusega. Vähendame bürokraatiat ja parandame teeninduskultuuri. Võimalikult paljusid probleeme peab saama lahendada ka interneti kaudu.
… toetame noortevolikogude tegevust ja kaasame noorte esindajad omavalitsuse volikogu komisjonide töösse.
… räägime inimestega ja huvirühmadega kõigi oluliste otsuste ettevalmistamisel ja elluviimisel juba võimalikult varajases staadiumis. Rakendame kaasava eelarvestamise põhimõtteid.
… toetame kogukonnapõhise ennetustöö edendamist, kaasates vabakonna organisatsioonid erinevate ennetusprogrammide väljatöötamisse ja elluviimisse.
… toetame puuetega inimeste aktiivset tegutsemist ja neile võrdsete võimaluste loomist tööturul ning ühiskondlikus elus.
… seame prioriteediks eakate aktiivsuse ja töövõime säilimise. Toetame tasuta või soodushinnaga koolitusi, vaba aja veetmise ja nõustamisteenuseid, samuti koduhoolduse meetmeid, mis aitavad eakatel igapäevaeluga toime tulla. Me ei jäta Sind üksi, kui vajad spetsialisti nõu, abi või teenust.
… kõik vajalikud tervishoiu- ja hooldusteenused peavad olema abivajajatele kättesaadavad.
… eelistame ja toetame kohalike taastuvate ja alternatiivsete energiakandjate kasutuselevõttu
kohalikus energiamajanduses.
Kohalikke asju korraldavad kohalikud. Kohalik omavalitsus ei ole pelgalt avalike teenuste osutamise koht, vaid eelkõige inimeste õigus ja võime ühiskonnaelu ise korraldada. Probleeme tuleb lahendada inimesele nii lähedal kui võimalik. Vaid nii tunnetab vallakodanik, et ta on omavalitsuse jaoks oluline, vaid nii saab tagada, et inimese arvamust kuulatakse ning tema olukorraga arvestatakse. Vaid nii saab loota, et ka inimene ise maksimaalselt panustab oma kodukoha arengusse.

x
Liitu uudiskirjaga