Muutus algab kodukohast

Seisukohad

2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel

Sotsiaaldemokraatide eesmärgiks on Eesti, kus iga inimene ja iga pere tunneb end väärtustatuna. Inimesest hooliv riik ja sidus ning kestlik ühiskond algavad tugevast, oma kogukonda parimal viisil teenivast omavalitsusest.

Praegu on Eesti suurim probleem väljaränne, rahvastiku vähenemine ja vananemine. Samas on suurenemas nii sotsiaalsed, kui regionaalsed erinevused, mis takistavad ühiskonna tasakaalustatud arengut. Neid murettekitavaid trende võimendab valitsuserakondade veendumus, et turg korraldab kõike, et avalik võim ei peagi tööturgu ning regionaal- ja majandusarengut suunama ja et kõigepealt tuleb rikkaks saada, alles siis on võimalik olla hooliv, terve ja tark.

Kohalikel omavalitsustel – linnadel ja valdadel on ees seismas mitmed rasked ülesanded. Hõredalt asustatud ning suurematest linnadest kaugel asuvad piirkonnad ja omavalitsusüksused on eriti keerulises olukorras. Inimeste lahkumine halvendab omavalitsuste rahalist olukorda ja pärsib nende võimekust pakkuda kvaliteetseid teenuseid, mis omakorda sunnib inimesi liikuma suurematesse keskustesse või välismaale. Sellest surnud ringist tuleb välja murda. Et vältida hääbumist, peame jagu saama parempoolsest käegalöömise mentaliteedist ja senisesest lihtsakoelisest mõtteviisist.

Sotsiaaldemokraatidena

… oleme veendunud, et Eesti suurim vara on meie inimesed. Eesti riik peab oma inimesi hoidma sõltumata sellest, millises Eesti piirkonnas keegi elab, milline on kellegi emakeel või majanduslik jõukus. Eesti vajab igaühe panust: just siin, Eestis, tuleb luua parimad võimalused inimese annete ja võimete arendamiseks.

… soovime, et kõikjal Eestis oleks võimalik väärikalt elada – saada head haridust ja korralikku arstiabi ning hoolekandeteenuseid, liikuda ühistranspordiga, töötada ja edendada ettevõtlust, nautida kultuuri ning osaleda ühiskonnaelus. See kõik eeldab loogilist ning läbimõeldud riigi- ja halduskorraldust, kaasavat valitsemiskultuuri, omavalitsuste huve arvestavat riigirahandust ning tugevaid, nutikaid ja pädevaid omavalitsusi.

… suurendame omavalitsuste autonoomiat ja rolli riigis. Tugevad omavalitsused on hooliva ja toimeka riigi alusmüür. Riigijuhid peavad tunnustama omavalitsusi võrdväärse partnerina poliitiliste valikute tegemisel kõiges, mis puudutab igapäevast heaolu ja elukvaliteeti. Riik peab tagama omavalitsusele eelarveautonoomia ja kandma hoolt selle eest, et kõik omavalitsustele pandud kohustused oleksid piisavalt rahaliste vahenditega kaetud. Haldusreform peab seisnema mitte uute piiride joonistamises, vaid avaliku võimu ülesannete selges sõnastamises ning nende andmises just sellele võimutasandile, kus neid saab inimeste jaoks parimal ja kvaliteetseimal moel täita.

… loome tugeva maakondliku tasandi. Lisaks valdadele ja linnadele on mitmete eluliselt vajalike teenuste mõistlikuks korraldamiseks vaja ka tugevat maakonda. Suur hulk probleeme vajaksid ühist lahenduste otsimist ja leidmist just maakondlikul tasandil. Riigivalitsejate tegevus Eesti maakondade nõrgestamisel tuleb lõpetada. Maakond peab olema tugev valdade koostööd koordineeriv ja piirkondlikke probleeme lahendav omavalitsustasand. Esimeseks sammuks sellel teel on maakondlike omavalitsusliitude tugevdamine.

x
Liitu uudiskirjaga