Muutus algab kodukohast

Avatud valitsemine ja sidus kogukond

Inimeste vajadused poliitilise ärapanemise asemel. Valitsemine ei tähenda mitte võimu, vaid vastutust. Seame kohaliku elu korraldamisel esiplaanile inimeste vajadused ning soovime vähendada erakondlikku egoismi ja sisutut kemplemist. Mõistame, et kodulähedased lasteaia-, kooli-, ja töökohad, korras teed ja toimiv ühistransport ning hoolekandeteenuste kättesaadavus on poliitilistest mängudest olulisemad.

Partnerlus ja avatud valitsemine. Omavalitsuse aluseks on koostöövõimeline, sidus ja tugeva identiteediga kogukond, kelle häält on otsuste tegemisel arvesse võetud. Sotsiaaldemokraadid ei salli sundparteistamist. Tagame avatud valitsemise kaudu kogukonna kokkukuuluvuse, valitsemise usaldusväärsuse ja läbipaistvuse. Toome ühise laua taha kõik, kes soovivad kogukonna elu korraldamisel kaasa rääkida ja aidata.

Meie lubame selle eest seista ja…

… tagame kodaniku jaoks võimalikult lihtsa suhtlemise valla- või linnavalitsusega. Vähendame bürokraatiat ja parandame teeninduskultuuri. Võimalikult paljusid probleeme peab saama lahendada ka interneti kaudu.

… kaasame omavalitsuslike ülesannete täitmisel partnereid teiste omavalitsuste, ettevõtete või kodanikeühenduse seast.

… toetame noortevolikogude tegevust ja kaasame noorte esindajad omavalitsuse volikogu komisjonide töösse.

… räägime inimestega ja huvirühmadega kõigi oluliste otsuste ettevalmistamisel ja elluviimisel juba võimalikult varajases staadiumis. Rakendame kaasava eelarvestamise põhimõtteid. Arvestame ka väiksemate sotsiaalsete gruppide huve ning kaasame neid otsuste tegemisse.

… oleme otsustavalt vastu omavalitsusametnike sundparteistamisele ja peame personalivalikul oluliseks lähtumist inimese kogemustest, teadmistest ja oskustest, mitte erakondlikust kuuluvusest.

Kohalikke asju korraldavad kohalikud. Kohalik omavalitsus ei ole pelgalt avalike teenuste osutamise koht, vaid eelkõige inimeste õigus ja võime ühiskonnaelu ise korraldada. Probleeme tuleb lahendada inimesele nii lähedal kui võimalik. Vaid nii tunnetab valla- või linnakodanik, et ta on omavalitsuse jaoks oluline, vaid nii saab tagada, et inimese arvamust kuulatakse ning tema olukorraga arvestatakse. Vaid nii saab loota, et ka inimene ise maksimaalselt panustab oma kodukoha arengusse.

Iseseisvad omavalitsusüksused. Kohalike omavalitsuste finantsautonoomia tagamine on olulisim ülesanne omavalitsuste tugevdamisel. See tähendab, et omavalitsustel peab olema suurem õigus oma tulude üle otsustamisel ning tõhusam kaitse riigi omavoli eest.

Sundliitmine ei ole lahendus. Me ei poolda omavalitsuste sunniviisilist liitmist, ilma et toimuks põhimõttelisi muudatusi omavalitsuskorralduses ja riiklikus kohahalduses. Eesti vajab nii kogukondlikku esindusdemokraatiat kui ka efektiivseid ja võrdselt kättesaadavaid avalikke teenuseid. Valdades ja linnades saab langetada palju kogukonna igapäevast toimimist ja lähiteenuseid puudutavaid otsuseid, omavalitsusliku halduse raskuskese peab koonduma aga just maakonna tasandile.

Meie lubame selle eest seista ja…

… taotleme kohalike omavalitsuste finantsautonoomia kindlustamist, riiklikest maksudest osa suunamist kohalikesse eelarvetesse ning üksikisiku tulumaksu ja maamaksu kujundamist tegelikeks ja õiglasteks kohalikeks maksudeks.

… tugevdame omavalitsuslikku koostööd, soodustades omavalitsusüksuste vabatahtlikku liitumist ja jõustades maakondliku omavalitsusliidu institutsiooni. Omavalitsusliitude tugevdamine eeldab nii nende juriidilise staatuse muutmist, omavalitsuslike ühistegevuste finantseerimise korraldamist omavalitsusliitude kaudu kui ka omavalitsusliku iseloomuga funktsioonide üleandmist maavalitsustelt omavalitsusliidule. Pikemas perspektiivis peame vajalikuks maakondliku omavalitsustasandi taastamist.

Edasi kokkuvõttesse
Tagasi platvormi algusesse
Lae alla platvormi täistekst

x
Liitu uudiskirjaga