Muutus algab kodukohast

Hooliv kogukond

Kvaliteetsed avalikud teenused peavad olema kõikjal kättesaadavad. Valitsuserakondade vastutustundetu ükskõiksus on loonud Eestis olukorra, kus sotsiaalteenuste kättesaadavus ning avalike teenuste valik ja kvaliteet sõltub inimese elukohast. See on vastuolus Põhiseadusega ning soodustab riigi ääremaastumist – inimeste siirdumist tõmbekeskustesse ja välismaale. Arvestades muutusi meditsiinisüsteemis on arstiabi kättesaadavus drastiliselt vähenemas. Paljud omavalitsused ei suuda lahendada elanikkonna vananemise, vaesuse ja laste omapäi jätmisega seotud probleeme. Laste hoolekandes ja lastekaitses on riik jätnud omavalitsustele suure otsustusruumi, kuid paljudes valdades puudub lastekaitsetöötaja sootuks. Sotsiaaldemokraatide eesmärgiks on arendada kõigis valdades ja linnades välja omavalitsusele kohane tervishoiu- ja hoolekandesüsteem, mis toetub kohaliku elanikkonna vajaduste põhjalikule analüüsile ning pakub teenuseid kõigile abivajajatele.

Omavalitsuste ja vabakonna koostöö. Suurendame omavalitsuste maakondlikku koostööd tervishoiuteenuste toetamisel ja sotsiaalteenuste korraldamisel. Partnerluses kodanikeühenduste ja vabatahtlikega otsime uusi tõhusaid lahendusi sotsiaalsetele probleemidele. Kõik vajalikud tervishoiu- ja hooldusteenused peavad olema abivajajatele kättesaadavad.

Meie lubame selle eest seista ja…

… töötame riigi ning omavalitsuste koostöös välja sotsiaalteenuste terviklahenduse, mis tagatakse elanikele igas omavalitsuses. Pöörame erilist tähelepanu lastele, paljulapselistele peredele, puuetega inimestele, omastehooldajatele ja eakatele.

… soodustame koostööd mittetulundusühendustega hoolekandeteenuste osutamisel, tagades kvaliteedikontrolli ja pakkudes teenuste osutajatele koolitustuge.

… toetame perearstide tegevust vallas või linnas, abistame perearsti juurde pääsemisel.

… toetame kogukonnapõhise ennetustöö edendamist, kaasates vabakonna organisatsioonid erinevate ennetusprogrammide väljatöötamisse ja elluviimisse.

… parandame probleemseid perekondi toetavate teenuste kättesaadavust, et vähendada laste asenduskodudesse paigutamist. Tagame asenduskodudes kasvavatele lastele normaalseks arenguks ja eluks vajalikud tingimused ja tugiteenused.

… korraldame lastekaitset kooskõlas laste huvide ning vajadustega.

… toetame puuetega inimeste aktiivset tegutsemist ja neile võrdsete võimaluste loomist tööturul ning ühiskondlikus elus.

… seame prioriteediks eakate aktiivsuse ja töövõime säilimise. Toetame tasuta või soodushinnaga koolitusi, taastusravi, vaba aja veetmise ja nõustamisteenuseid, samuti koduhoolduse meetmeid, mis aitavad eakatel igapäevaeluga toime tulla. Parandame inimväärsete hooldusravi- ja hooldekoduteenuste kättesaadavust kõigile pensionäridele.

… peame vajalikuks sotsiaaltöötajate palgataseme tõstmist kõrgharidusega spetsialisti jaoks väärilisele tasemele.

Edasi järgmisesse peatükki
Tagasi platvormi algusesse
Lae alla platvormi täistekst

x
Liitu uudiskirjaga