Muutus algab kodukohast

Tark ja tulevikku vaatav kogukond

Lapsed ja noored esikohale. Omavalitsuse hea käekäik sõltub tema piirkonna laste ja noorte arenguks loodud tingimustest. Igale lapsele ja noorele tuleb kindlustada turvaline ning arendav kasvukeskkond ja tagada ligipääs parimale võimalikule haridusele. Omavalitsusüksuse kohustuseks on kujundada iga kool lapsesõbralikuks, omanäoliseks ja kvaliteetset haridust ning huvitegevust pakkuvaks õppeasutuseks. Omavalitsuse piirid ei tohi olla takistuseks hea hariduse võimaldamisel, omavalitsuste koostöö on möödapääsmatult vajalik. Omavalitsuse ülesandeks on ka luua tingimused laste turvaliseks ja võimalikult kiireks kodust kooli liikumiseks jalgsi, koolibussi või jalgrattaga.

Hea partner vabakonnale. Targas kogukonnas on loodud eneseteostuse ja -täiendamise võimalused kõigile inimestele. Mitmekülgse huvitegevuse võimaldamiseks peab omavalitsus aitama rahva- ja seltsimaju majandada ning väärtustama ringijuhte. Omavalitsuse initsiatiiv, abi ja toetus on väga olulised sportimis- ning vaba aja veetmise võimaluste arendamisel.


Meie lubame selle eest seista ja…

… kindlustame koostöös riigiga igale lapsele lasteaia- või hoiukoha.

… soovime, et riik kehtestaks lasteaiaõpetajate palgamäärad sarnaselt üldhariduskoolide õpetajatega ja eraldaks selleks vajaliku raha riigieelarvest.

… tagame igale lapsele võimaluse õppida kodulähedases põhikoolis. Kogukonna jätkusuutlikkuse ja keskhariduse võrdse kättesaadavuse tagamiseks peame vajalikuks, et lisaks maakonnakeskustes tekkivaile riigigümnaasiumeile säiliks võimalus ka omavalitsuslike täistsükliga (1.-12. klass) koolide tegevuseks.

… toetame kooliteel turvaliste ülekäigukohtade, jalg- ja jalgrattateede rajamist iga kooli lähipiirkonnas.

… kindlustame koostöös riigiga igale koolinoorele gümnaasiumi lõpuni tervisliku ja tasuta koolilõuna ning osavõtu vähemalt ühest huviala- või spordiringist.

… loome koolidele samaväärsed võimalused. Selleks on vajalik, et kõiki põhikoole ja gümnaasiume, mille püsimine on kogukonna poolt otsustatud, finantseeritakse riiklikult mitte nn pearaha alusel, vaid õppekavapõhiselt ja sõltumata kooli omandivormist.

… peame oluliseks kõigi pedagoogide palgatõusu vähemalt tasemeni, mis ületaks püsivalt riigi keskmist palka 20% võrra, samuti koolide miinimumkoosseisu ning õpetajate normkoormuse riiklikku reguleerimist. Sõlmime üleriigilisel raamlepingul põhinevaid kollektiivlepinguid kooli omaniku, koolijuhi ja pedagoogilise kollektiivi vahel.

… arendame noorsootööd ja toetame avatud noortekeskuseid ning koolide, noortekeskuste ja kogukonna koostööd noorte vaba aja sisustamisel.

… toetame rahvaraamatukogude tegevust, sest need on sageli ainsaks kultuurikoldeks väiksemates asulates ja külades. Riiklik toetus raamatute ostmiseks peab säilima, kuid ka omavalitsus peab seisma hea raamatukogude infotehnoloogilise kaasajastamise ja lugemisvaraga varustamise eest.

… tõstame raamatukoguhoidjate palka, et väärtustada nende panust Eesti kultuuri säilitamisel ja edendamisel ning et toetada rahvaraamatukogude säilimist maapiirkondades.

… soodustame kodust kaugel õppivate noorte naasmist kodukohta, näiteks stipendiumite maksmise või elamispinna pakkumise kaudu.

… toetame maakondlike kutsehariduskeskuste tegevuse lõimumist gümnaasiumihariduse ja kohaliku tööturu vajadustega ning kõrgkoolide piirkondlike kolledžite arendamist.

… arendame sportimis- ja vaba aja veetmise võimalusi, loome tingimused igas vanuses inimeste huvitegevuseks ja toetame mittetulunduslikke omaalgatusi.

Edasi järgmisesse peatükki
Tagasi platvormi algusesse
Lae alla platvormi täistekst

x
Liitu uudiskirjaga