Muutus algab kodukohast

Töökas ja ettevõtlik kogukond

Töökoht käeulatuses või mõistliku sõiduaja kaugusel. Riik ja kohalik omavalitsus peavad looma tingimused töökohtade tekkeks ka väljaspool suurlinnu ja võimaldama inimeste liikumist töö- ja kodukoha vahel. Vaid mõistliku sõiduaja kaugusel asuv hea töökoht võimaldab vähendada väljarännet Eestist, noorte lahkumist maapiirkondadest ja elanikkonna koondumist paari suuremasse keskusesse.

Ettevõtluskeskkonna loomine. Kuigi ettevõtluse edendamine ei ole omavalitsusüksuse otsene seadusest tulenev kohustus, on omavalitsuse aktiivne hoiak siiski väga oluline. Väikelinnade ja maapiirkondade arengu mootoriks on omavalitsuse ja riigi koostöö inimvara arendamisel, ettevõtlust võimaldav taristu, omavalitsuse soosiv suhtumine ettevõtlusesse ning inimeste liikumisvõimaluste tagamine.

Meie lubame selle eest seista ja…

… soodustame koolides ettevõtlusõpet ja karjäärinõustamist, tutvustame lastele ja noortele kohalikke ettevõtteid ning tulevasi kodupiirkonnas töötamise võimalusi.

… teeme riigiga koostööd kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavuse parandamiseks.

… tutvustame aktiivselt kohalikke võimalusi ettevõtlusega tegelemiseks ja töökohtade loomiseks. Toetame omavalitsuste ja vabakonna koostööd ettevõtluse arendamisel ja töökohtade loomisel.

… arvestame planeeringute koostamisel ettevõtjate vajadustega. Aitame ettevõtjaid äritegevuseks vajaliku infrastruktuuri loomisel.

… vähendame bürokraatiat. Teeme kõik omavalitsusüksusest sõltuvad toimingud võimalikult kiiresti ning abistame ettevõtjaid teiste ametiasutustega suhtlemisel.

… leiame võimalusi ettevõtete ja inimeste ühiseid vajadusi arvestavate avalike teenuste pakkumiseks, olgu selleks teede korrashoid, ühistranspordivõrk ja – graafikud, lasteaedade lahtiolekuajad, koolide pikapäevarühmade tegevus või info avaldamine omavalitsusüksuste infokandjates.

… eelisarendame ühistransporti tagamaks säästlikku ja mugavat liikumist kodu ja töökoha vahel, linna ja linna tagamaa vahel.

… peame oluliseks omavalitsuste ja riigi koostööd aktiivse tööpoliitika meetmete loomisel ja rakendamisel ning aitame kaasa paindlike töövormide (osaajaga, kaugtöö jms) levikule, mis soodustaksid ka töö- ja pereelu ühildamist.

… soodustame riigiasutuste ning kutseharidus- ja kompetentsikeskuste paiknemist väljapool suurlinnu, et luua töökohti ja võimaldada (riikliku stipendiumi toel) piirkonna vajadustele vastavat pikemaajalist osakoormusega ümberõpet.

… toetame era- ja avaliku sektori koostööd ja kohalike ettevõtjate tegevust.

Edasi järgmisesse peatükki
Tagasi platvormi algusesse
Lae alla platvormi täistekst

x
Liitu uudiskirjaga