Muutus algab kodukohast

Tallinna piirkonna programm 2013. aasta KOV valimistel

Sotsiaaldemokraadid näevad Tallinna Läänemere metropolina, mis võistleb oma atraktiivsuses, rahvusvahelises konkurentsivõimes, rohelises mõtte- ja majandusviisis ning innovaatilisuses meie lähinaabrite pealinnade ja keskustega. Tallinn on hulgarahvuseline moodsa elu ja demokraatia kompetentsikeskus, kus on hea ja turvaline kasvada, õppida ja töötada ning ka vananeda.

Tallinn on ettevõtlikkuse ja tarkade töökohtade keskus, kus nii meie inimestele kui ka meie külalistele on loodud kõik võimalused nii enda, linna kui riigi rikkuse kasvatamiseks. Tallinnas töötades ja luues ei pea inimene tundma muret, kuidas ta jõuab tööle ja sealt koju või milliseid liikumisvahendeid ta selleks kasutab. Tallinna ühistransport ühendab töö- ja elukohti mugavalt ja kiirelt üle kogu Tallinna ning ka väljapoole Tallinna. Tallinlane ei pea oma igapäevaelu askelduste kõrvalt muretsema oma laste lasteaia-, huviringi- või koolikohtade pärast, sest linn on loonud oma elanikele kõik tingimused, et neil oleks võimalik arendada nii iseennast kui koolitada oma lapsi ning kogu perega koos puhata.

Tallinn on merelinn: meri ühendab meid meie lähivaldade ja teiste Läänemere pealinnadega. Mere äärt mööda pääseb Tallinnas kõikjale ning ka Tallinnast väljapoole. Mereäär pakub elamusi nii looduskeskkonna, kultuuri kui ajaloopärandi poolest. Sinna läheme ise ja viime uhkusega meie külalisi – olgu see siis Kakumäel, Rocca al Mares, Stroomil, Pelgulinnas, kesklinnas või Pirital.

Tallinn on oma kodanike linn, kus otsused sünnivad kõigi osalusel. Tallinlase võimalused linnaelu küsimustes kaasa rääkida ei piirdu vaid ühe korraga nelja aasta jooksul, vaid tänu kaasavale eelarvemenetlemisele on tal võimalus otsustada iga päev. Tallinlase hääl ei tohi jääda kuulmata, kui ta tahab märku anda mõnest probleemist linnaruumis, öelda kogukonna esindajana sõna sekka linna juhtimisel või teha oma valik linna planeerimisel. Tallinna linnaosavalitsused on kohalikud asumitekeskused, kust kodanikul on võimalik leida lahendusi oma olme- ja sotsiaalmuredele. Linnavalitsus on linna elaniku jaoks ning tema prioriteediks on linna kodaniku või külalise mure kiire ja omakasupüüdmatu lahendamine.

Tallinn on roheline pealinn, mida parkide ja haljasalade kõrval iseloomustavad nutikad ja energiasäästlikud lahendused nii elamuehituses, renoveerimises kui liikluses. Kiire ja mugav ühistransport, energiasäästlikud uus- ja taaskasutatavad elamud ning bürood, kiired nutilahendused, mis säästavad raha, aega ja loodust – kõik selleks, et tallinlasel jääks rohkem aega ja võimalusi endale ja oma lähedastele ning oma huvidele ja meelistegevustele. Tallinn ühendab ühtseks elukeskkonnaks palju suurema ruumi, kui asula märk linna piiril lubab aimata. Sportlik ja aktiivne tallinlane saab kasutada nii linnasiseseks kui linnast välja liikumiseks kiireid ja vajadusel ka mitmetasandilisi kergliiklusteid.

Tallinn on innovaatiline linn, kus internetivabadus on kõigile tasuta kättesaadav – nii meile kui meie külalistele. Tallinn kasutab oma elanike ja külaliste murede ja probleemide lahendamiseks, liikumise kiirendamiseks, parkimise korraldamiseks, linna ja selle vaatamisväärsuste tutvustamiseks ning linna juhtimiseks pidevalt uuenevaid nutilahendusi.

Tallinn ei vastanda ennast ülejäänud Eestiga ega oma erinevast rahvusest elanikega. Tallinn on salliv ja mugav pealinn nii meile kui meie külalistele. Tallinnas on hea elada!

Tallinlaste oma linn

Kaasav linnajuhtimine ja linna eelarve koostamine peab teenima tõhusalt linlaste huve. Eelarve kujundamine, raha kasutamine ja linnaruumi planeerimine peab olema aus ja läbipaistev. Me sulgeme linna rahakoti ja linna meedia erakondlikule propagandale ja kitsaste huvigruppide teenimisele.

Loome igale kodanikule ja vabaühendusele võimaluse linnaelus reaalselt kaasa rääkida. Koostame sidusad arengukavad ning üld- ja detailplaneeringud ühistöös linlastega. Detsentraliseerime linna juhtimise. Viime igapäevase juhtimise linnaosavalitsuste ja halduskogude tasemele, jättes linnavalitsuse hooleks strateegilise juhtimise. Muudame linnaosavalitsused kohaliku elu otsustuskeskusteks, kust linlane leiab oma muredele kõige kiirema ja parema lahenduse. Loome halduskogudele võimalused otsustada demokraatlikul teel linnaosa eelarve ja teiste oluliste küsimuste üle.

Muudame linnaettevõtete ja sihtasutuste toimimise tõhusamaks, kaasates nende juhtimisse avalike konkursside teel asjatundlikke inimesi olenemata nende maailmavaatest.

Kujundame Tallinna tulevikku koostöös riigi ja lähivaldadega. Tallinn peab konkureerima pigem teiste Põhjamaade pealinnadega, mitte oma riigiga.

Selleks:

 1. Viime sisse kaasava eelarve koostamise põhimõtte, mis annab kodanikule võimaluse osaleda otse ja vahetult oma kogukonna elukeskkonna arendamises ja avaliku raha kasutamises.
 2. Laiendame linnaosade halduskogude pädevust, andes neile linnaosa eelarve ja linnaosavanema kinnitamise funktsiooni ning otsustusõiguse määrava tähtsusega detailplaneeringute läbivaatamisel ja rendilepingute sõlmimisel.
 3. Jätame 10% linna eelarve investeeringute raha kasutamise linnaosade halduskogude otsustada. Kaasava eelarve otsuse tegemisel osalevad läbi veebikeskkonna nii linnaosa elanikud kui kodanikeühendused.
 4. Kaasame linnaosa territooriumil tegutsevate asumiseltside ja linnaosade suuremate ettevõtjate esindajad hääleõigusega halduskogude komisjonide töösse, andes neile võimaluse osaleda linnaosa eelarve planeerimisel, selle üle otsustamisel ning täitmisel.
 5. Kaasame asumiseltsid ja teised asjast huvitatud kodanikeühendused linna arengukavade väljatöötamisse juba nende algstaadiumis
 6. Alustame koostöös kodanikeühendustega asumimajade võrgustiku loomist.
 7. Tagame linnakodaniku jaoks võimalikult lihtsa suhtlemise linnavalitsusega, muutes asjaajamise ühe ametniku põhiseks, ning viime võimalikult palju probleemilahendusi veebikeskkonda. Tallinlasel peab olema võimalus teavitada linnavalitsust linnaruumi probleemidest kiirelt ja lihtsalt veebikeskkonnas või teenindussaalis ning jälgida probleemide lahendamise käiku ja tulemusi.
 8. Kindlustame linnaosavalitsustele vahendid koostöö arendamiseks asumiseltsidega ja nende ühistegevuste toetamiseks.
 9. Seisame kohalike omavalitsuste autonoomia ja õiguse eest kehtestada kohalikke makse, et suurendada omavalitsuste tulubaasi.
 10. Kaasame linna ettevõtete nõukogudesse ametiühingute, tööandjate, Tallinna opositsiooni ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja. Koondame linnale kuuluvad ettevõtted ühe ettevõtte alla (emaettevõte), et vähendada ettevõtete juhtimise kulusid ning aidata kaasa ühtse linnaettevõtetega seonduva visiooni väljakujundamisele.
 11. Kaasame noorsootöö korraldamisse noortevolikogu. Edendame koolidemokraatiat ja õpilaste osalemisvõimalusi neid puudutavate otsuste kujundamisel.
 12. Vabastame Tallinna linnaeelarve Tallinna Televisiooni ja üleriigilise ajalehe Pealinn (Stolitsa) kuludest, korraldades ümber linnameedia ning edastades linnakodanikule infot ja uudisklippe veebipõhiselt. Muudame linnaosalehed kohaliku elu infokandjateks.
 13. Korraldame munitsipaalpolitsei ümber Linnavahiametiks, mis on  suunatud linnakodanike ja külaliste abistamisele ning  avaliku korra tagamisele.
 14. Loome linna kommunaalettevõtte, mille ülesandeks on tagada linna territooriumil ühtlane heakord.
 15. Taastame peaministri ja linnapea kätlemise tseremoonia Lühikese jala väravas Tallinna päeval.

 

Liikuv Tallinn 

Tallinn on suurlinnana pidevas liikumises ning linna eesmärgiks on keskkonna ja linnaelanike tervise hoidmine. See tähendab mugavat ühistransporti, head ühendust linnaosade ja naabervaldadega ning sportimisvõimalusi kõigile linnaelanikele.

Et saavutada parim terviklahendus, tuleb planeerida kõiki liikumisviise ja -vorme kogu linnas ühtse tervikuna. Linnakeskkonna ja -ruumi säästlikuks kasutamiseks tuleb eelisarendada ühistransporti ja kergliiklusteede võrku. Soodsa, kiire ja mugava ühistranspordi tagamine ning linna kergliiklusteede võrgu arendamine saab toimuda vaid koostöös naabervaldadega.  Seepärast teeme ühistranspordi arendamisel koostööd lähivaldadega, et luua ühised transpordikoridorid ja piletihindade soodustused. Võtame linnaruumi transpordikoridoride planeerimisel arvesse kõigi Tallinna lähivaldade arenguid ja muutusi. Samas on tänavavõrgu kaasajastamise kiirendamiseks vajalik ka riigipoolne panus.

Selleks:

 1. Alustame linna läbiva ja lähivaldasid ühendava Tallinna kiirtrammi võrgustiku planeerimist ja rajamist.
 2. Kohandame ühistranspordi liinivõrgu ja peatuste asukohad vastavaks linnaelanike reaalsetele vajadustele. Ajakohastame transpordivõrgu selliselt, et Tallinna piires ei tuleks lähtekohast sihtkohta jõudmiseks ümber istuda mitte üle ühe korra. Tagame tasuta kvaliteetse ühistranspordi kõigile tallinlastele ja Tallinnas õppijatele.
 3. Loome Tallinna ühtse reisilogistikakeskuse, milleks viime bussi- ja raudteejaama Ülemiste lennujaama lähedusse.
 4. Sõlmime riigiga kokkuleppe Tallinna territooriumile ulatuvate riigimaanteede hooldamise ja remondi osas.
 5. Samaaegselt tänavate kapitaalremondiga ehitame välja ka korralikud kergliiklus- ja kõnniteed.
 6. Loome Põhjamaade eeskujul ohutu ja kiire kergliiklusteede võrgustiku. Ühendame kergliiklusteed nii Tallinna siseselt omavahel kui ka linna naabervaldadega.
 7. Arendame koostöös ettevõtjatega välja ülelinnalise jalgrattalaenutuse võrgustiku.
 8. Peame esmatähtsaks jalakäijate turvalist liikumist linnas.
 9. Taksonduse kultuuri ja kvaliteedi ühtlustamiseks loome Tallinna Takso dispetšerteenuse.
 10. Moodustame asumisisestest teedest nädalavahetuseti mängu-, spordi- ja kogukonnategevuse alad.
 11. Linnaelanike mereharrastuste soodustamiseks loome täiendavalt pooltuhat kaikohta väikelaevadele, toetades mittetulunduslike väikesadamate arengut.
 12. Laiendame pargi-ja-sõida süsteemi linnaäärsete kaubanduskeskuste parklatesse ning anname võimaluse linna ühekordsetele ja alalistele külastajatele, kes jätavad oma auto linna piirile, sõita Tallinna ühistranspordis tasuta.
 13. Et tagada liikluse sujuv toimimine, loome tallinlastele võimaluse saada operatiivselt teavet liiklusolukorra, ummikute ja vabade parkimiskohtade kohta (Tallinna kodulehel, RDS, GPS).
 14. Vabastame tasuta sõiduõigust omavad isikud valideerimiskohustusest.
 15. Ehitame valmis Haabersti mitmetasandilise ristmiku ning alustame Reidi tee väljaehitamist.
 16. Käivitama peamistel liikumissuundadel ööbussiliinid.
 17. Käivitame veetakso.
 18. Rajame kõigi koolide ja lasteaedade ümbrusesse turvalised ülekäigukohad ning jalg- ja jalgrattateed.
 19. Loome mugavad ja turvalised tingimused jalgrataste parkimiseks, sealhulgas rajame jalgrataste turvaparklad kõigi Tallinna koolide juurde.
 20. Arendame edasi ühistranspordile eelisõigust andvaid liikluslahendusi.
 21. Soodustame elektritranspordi ja madala CO2 heitega sõidukite kasutamist. Eelistame selliseid sõidukeid linnaametnike transpordivajaduste rahuldamisel ning võimaldame elektriautodel parkida linna tasulisel parkimisalal tasuta.
 22. Võimaldame kõigil soovijatel ka eraparklates 15 minutit tasuta parkida.
 23. Loome munitsipaalparkimismajade võrgustiku.

Roheline Tallinn

Keskkonnahoidlik linn tähendab märksa enamat kui pelgalt puhtamat keskkonda. Roheline majandamine vähendab linnaelanike kulusid ning säästab loodust. Tallinn peab kaasa aitama keskkonnasõbralike tehnoloogiate levimisele ja keskkonnahoidliku mõtteviisi kujunemisele. Seame eesmärgiks ohtlike veoste transiidi ümbersuunamise linnast.

Et hoida kodukulud energiahindade kiirest kasvust hoolimata kontrolli all, tuleb saavutada energiasäästu ja taastuvenergia lahenduste laiem levik. Kasutame võimalikult palju Tallinnas tekkivaid jäätmeid kütte, sooja vee ja elektri tootmiseks. Rohelise pealinnana hoiab Tallinn oma parke ja metsi ning panustab rohealade laienemisse.

Selleks:

 1. Seame eesmärgiks, et prügivedu oleks aastal 2020 kõigile Tallinna elanikele tasuta.
 2. Vähendame jäätmeteket ning suurendame jäätmete taaskasutust ja ümbertöötlust. Seame eesmärgiks, et aastast 2020 prügi enam senisele prügimäele ei ladustata.
 3. Eelistame Tallinna elanike küttevajaduse rahuldamisel soodsaid kaasaegseid keskkonnasõbralikke lahendusi.
 4. Seame sihiks rakendada hoonete renoveerimisel ja uute hoonete ehitamisel tarku ja energiasäästlikke lahendusi.
 5. Lõpetame öösiti Tallinna pimendamise, kasutades kaasaegseid ja säästlikke lahendusi.
 6. Tõstame linlaste turvalisust, paigaldades Tallinna olulisematesse sõlmpunktidesse uusi turvakaameraid
 7. Rohealade osakaal Tallinnas ei tohi väheneda. Selleks kohustame arendajaid tagama haljasalade säilimise ning vajadusel samaväärsete uushaljasalade loomise.
 8. Hoiame ja korrastame linna rohealasid, luues seal võimalusi vaba aja veetmiseks, sportimiseks ja lemmikloomadega jalutamiseks.
 9. Loome linna läbiva rohekoridoride vööndi. Käsitleme Tallinna parke ja rohealasid tervikliku kultuurilise keskkonnana, otsides nende hooldus- ja arenduskulude katmiseks toetusi ka väljastpoolt linna eelarvet.
 10. Ülemiste järv jäägu joogivee reservuaariks.
 11. Koostöös riigiga viime Kopli kaubajaama linnast välja,  lõpetades sellega ohtlike ainete ladustamise linna territooriumile ning luues piirkonda ruumi juurde.
 12. Kujundame Aegna saarest aastaks 2018 keskkonnahariduse keskuse.

Tark ja ettevõtlik Tallinn

Tallinna suurim väärtus on meie inimvara. Inimesed ootavad tänapäevaselt linnakeskkonnalt enamat kui vaid kohta, kus tööl või koolis käia. Meie eesmärgiks on luua elukeskkond, kus igaühel on võimalik leida hinnatud tööalaseid väljakutseid ja huvipakkuvaid õppimisvõimalusi ning veeta meelepäraselt vaba aega. Mitmekesise ja kaasaegse Tallinna teadmussuminas segunevad ligipääs heale alus-, põhi- ja keskharidusele, võimekad kõrgkoolid ja teadusasutused ning kõrgtehnoloogilised ettevõtted. Loome keskkonna, kus linn viib ellu tulevikku suunatud projekte ning ettevõtlikud inimesed saavad keskenduda nutikate äriideede ning kodanike ja nende ühenduste ideede teostamisele.

Iga inimese võimed ja anded on erinevad, kuid nad kõik on linnale tähtsad. Pingutame töö- ja ettevõtluskeskkonna arendamisel selle nimel, et igale mudilasele leiduks lasteaia-, mürsikule huviringi- ja töösoovijale töökoht. Korraldame koolivõrgu rahastamise läbipaistvalt ning aitame nõrgemal tasemel koolid tugevamatele järele. Kaasame ettevõtlikud inimesed linnajuhtimisse, et nad saaksid olenemata parteilisest või seltsilisest kuuluvusest oma kodulinna arengu kavandamisel kaasa rääkida.

Selleks:

 1. Kindlustame igale lapsele võimaluse osaleda ühe huviala- või spordiringi töös tasuta. Taastame linnaspordikoolide võrgustiku ja linnapoolse toetuse erahuvikoolidele.
 2. Toetame ja arendame ettevõtlusõppe programme põhikoolides ja gümnaasiumides ning noorte ettevõtlusklubide tegevust.
 3. Loome vene emakeelega põhikooli lõpetajatele täiendõppe kaudu kõik tingimused eesti keeles B2 taseme saavutamiseks.
 4. Loome Tallinna kutseharidusasutuste õppuritele ja kõrgkoolide üliõpilastele linna ettevõtete juurde tasustatud praktikakohti ja fondi, kust õppurid saavad taotleda praktikatoetusi.
 5. Loome Tallinna ja teiste Läänemere teaduskeskuste vahel haridus- ja tehnoloogiasillad, toetades tudengivahetust, ühiseid õppeprogramme ja infotehnoloogialahendusi.
 6. Töötame koostöös kõrgkoolide ja üliõpilaskondadega välja teaduslinna programmi, et toetada teadustegevust ja innovatsiooni õppeasutustes ning andekate õppurite õppimist Tallinnas.
 7. Suurendame noorte võimalusi arendada tööturul vajalikke sotsiaalseid oskusi, eelkõige tunnustades ja toetades noorte osalemist vabatahtlikus töös.
 8. Tõhustame koostööd Tallinnas asuvate ettevõtete ning haridus- ja teadusasutustega.
 9. Asumite arendamisel ja renoveerimisel peame silmas kaasaegse ja tervikliku elukeskkonna loomist.
 10. Väikeettevõtluse toetamiseks arendame linnas töö- ja teenusevahenduse keskkonda.
 11. Muudame koostöös ettevõtjatega alustavatele ja väikeettevõtetele mõeldud toetusmeetmed taotlejasõbralikuks ning ettevõtjate reaalsetele vajadustele vastavaks.
 12. Loome ühtse veebipõhise keskkonna linnapoolse kaasrahastamise taotlemiseks mittetulundus- ja ettevõtlusprojektidele.
 13. Muudame avaliku linnaruumi tasuta WiFi levialaks.
 14. Tunnustame Tallinna ja selle pärandit ning ausat kaubandust väärtustavaid ja edendavaid ettevõtjaid. Juurutame teenindusettevõtetele mõeldud tunnustusmärgi „Tallinn soovitab”.

Hooliv Tallinn

Tallinn on igast inimesest hooliv linn. Seisame selle eest, et linna jaoks oleksid võrdselt olulised nii seeniorid, lastega pered kui noored, nii terved kui erivajadustega inimesed.

Ka siis, kui endal läheb hästi, ei jäta meid külmaks kaaslinlaste toimetulek ja heaolu. Pingutame selle nimel, et kõigil tallinlastel oleksid võrdsed võimalused ennast harida, arendada ja täiendada. Igal lapsel peab olema lasteaia-, kooliealisel huviringi- ja töösoovijal töökoht. Igal eakal peab olema võimalus jätkuvalt eluga väärikalt kaasas käia. Soodustame tervise hoidu, tagades tervisliku elukeskkonna ja kõigile võimalused tervisespordi harrastamiseks. Peame loomulikuks, et Tallinn on paljurahvuseline linn, kus tunnevad ennast võrdselt hästi kõigist rahvustest tallinlased, kes soovivad siin õppida, töötada või vanaduspõlve veeta. Toimetulekuraskustes isikutele ja töötutele pakume konkreetseid, inimesest lugupidavaid ja aktiveerivaid lahendusi. Teeme sotsiaalküsimuste lahendamisel koostööd kodanikeühendustega, toetades igati nendepoolseid mõistlikke algatusi.

Arendame linna terviklikult kui inimeste elukeskkonda, mõeldes elumajade ehitamisel kohe vajadusele lasteaedade, koolide, hooldusasutuste ja muude eluliste teenuste järele. Tagame igale tallinlasele võimaluse nautida oma linnas täiel rinnal Eesti parimat elukeskkonda, sõltumata tema omapärast või erivajadustest.

Selleks:

 1. Loome koostöös erasektoriga juurde uusi kodulähedasi lasteaia- ja põhikoolikohti ja toetame olemasolevaid, et tagada igale lapsele vanemate soovi korral linnaosa piires lasteaiakoht ning võimalus kasutada lastehoiuteenust ka nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. Toetame lastehoiu teenust ülikoolide juures. Lahendame lasteaiakohtade puuduse probleemi aastaks 2016 ning tagame seejärel kõigile lastevanematele tasuta lastehoiuteenuse.
 2. Tagame lasteaiaõpetajatele vähemalt 130 euro suuruse palgatõusu. Kindlustame igale lasteaiaõpetajale võimaluse töötada täiskoormusega.
 3. Käivitame sotsiaalprogrammi, et võimaldada vaesuses või vaesusriskis elavatel Tallinna lastel elada eakohast ja täisväärtuslikku elu.
 4. Võimaldame koostöös riigiga tasuta sooja toidu kord päevas ka gümnaasiumis ja kindlustame kõigile, nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilastele, võimaluse saada tasuta hommikuputru..
 5. Arvestame linnaplaneerimisel lastega perede ning eakate ja puudega inimestega, nende piiratud liikumisvõime ja erivajadustega.
 6. Vabastame täielikult maamaksust pensionärid ja represseeritud, kelle kodualune maa ületab 1500 ruutmeetrit
 7. Jätkame üle Tallinna munitsipaalkorterite ehitamist, et pakkuda inimestele jõukohast ja kaasaegset ning erasektoriga konkureerivat eluaset.
 8. Parandame arstiabi kättesaadavust. Tagame jätkuvalt kõigile elanikele – ka ravikindlustuseta linlastele – esmatasandi arstiabi. Toetame munitsipaalperearstikeskuste laiendamist, finantseerimist ja muutmist eriarstide lisamisega munitsipaaltervisekeskusteks. Kohaliku omavalitsuse vahenditest toetame meditsiinitöötajaid (arste, residente, meditsiiniõdesid, ja teisi tallinlastele arstiabi andjaid)  nii palga tõstmise kui ka kommunaalteenuste soodustustega.
 9. Toetame patsiente linna vahenditest päevase hooldusravi omaosalustasu tasumisel.
 10. Suurendame koostöös riigiga hambaravihüvitist.
 11. Kompenseerime täielikult laste visiiditasu maksumuse eriarstide vastuvõtule.
 12. Ennetame narkomaania ja alkoholismi levikut ning toetame nende haiguste ravi ja rehabilitatsiooni.
 13. Tagame taskukohase, kättesaadava ja kvaliteetse hooldekodu koha või hooldusteenuse eakatele ja teistele abivajajatele. Laiendame tasuta koduõendusteenuse kättesaadavust kroonilistele haigetele.
 14. Laiendame eakatele ja puudega inimestele tasuta häirenupu teenust ning tagame muude vajalike abivahendite kättesaadavuse
 15. Arendame linnaosade sotsiaalkeskuseid, et tagada abivajajate probleemidele võimalikult kiire lahendus ning osutada nõustamis- ja tugiteenuseid
 16. Tagame naiste ja laste varjupaikade pideva rahastamise.
 17. Viime läbi haiglate reformi, mille käigus arendame linna keskhaiglate baasil välja erialapolikliinikud ning liidame Tallinna haiglate juhtimise.
 18. Kavandame aastaks 2020 haigla rajamist Lasnamäele.
 19. Tagame pensionilisa maksmise ning laiendame eakatele mõeldud soodustuste valikut.
 20. Töötame välja ja rakendame ennetusprogrammid vältimaks noorte sattumist pikaajaliste töötute hulka.
 21. Suurendame noorte võimalusi arendada tööturul vajalikke sotsiaalseid oskusi ja luua võrgustikke, toetades eelkõige noorte osalemist vabatahtlikus töös.
 22. Loome sotsiaalseid töökohti hariduse ja linna heakorra valdkonnas ning linnaga koostööd tegevates vabaühendustes.

Loov Tallinn 

Tallinn on dünaamiline, arenev, inspireeriv, rikkaliku ajaloolise pärandiga ja mitmerahvuseline kaasaegne Euroopa linn.

Tallinnal on Euroopa kultuuripealinnana kohustus jätkata loovinimeste ja kultuuriprojektide toetamist linnaruumis. Erilise tähelepanu alla võtame linna ajalooliste piirkondade kultuuriloo talletamise ja hoidmise. Sellega koos toetame kaasaegse kultuurilise ja arhitektuurse keskkonna loomist.

Tagame, et linna planeerimine pole pelgalt kinnisvaraarendus, vaid eelkõige sellise kvaliteetse linnaruumi loomine, kus tunneb ennast hästi nii tallinlane kui linna külaline. Arendame Tallinna kui Eesti ainsat linnakeskkonda, mis evib suurlinlikku potentsiaali, ning lähtume seejuures urbanistlikust loogikast ja oskusteabest ja tugineme põhjalikule ülevaatele linnaruumi hetkeseisust. Teadvustame, et uusi suundi on võimalik algatada ja toetada ning jätkamisväärset on võimalik jätkata üksnes toimunut ja toimuvat tundes.

Jätkame mereäärse piirkonna avamist ja arendamist kaasaegseks elu- ja vabaajakeskkonnaks. Mööda rajatavat rannapromenaadi peab saama Viimsist Kakumäeni.

Selleks:

 1. Ehitame valmis Linnateatri uue hoone. Ehitame Kultuurikatla lõpuni ja toetame mereäärse piirkonna arendamist terviklikuks kultuuri- ja vabaajapiirkonnaks.
 2. Töötame koos linnaplaneerijate, muinsuskaitsjate ja arhitektidega välja realistliku kava Linnahalli ja sellega piirneva ala arendamiseks lähtuvalt tänapäeva Tallinna vajadustest.
 3. Kompenseerime eraõiguslike kultuuri- ja spordirajatiste maamaksu sel määral, kui nad täidavad avalikke ülesandeid.
 4. Tagame õpilastele, tudengitele ja pensionäridele tasuta sissepääsu linnale kuuluvatesse muuseumidesse.
 5. Vabastame linna osalusega kultuuri- ja spordiüritused reklaamimaksust.
 6. Toetame ajalooliste piirkondade kultuuripärandit tutvustavate asumipäevade korraldamist.
 7. Toetame loomemajandust, sealhulgas ateljeede, stuudiote, galeriide või tegevuspaikade avamist linnale kuuluvates, tühjalt seisvates või selge otstarbeta hoonetes ja pindadel ning nende andmist loomeliitude või teiste vabaühenduste käsutusse.
 8. Viime koostöös loomeorganisatsioonide ja loovisikutega ellu programmi „Kultuurielamus kooli!“.
 9. Loome mugava ligipääsu spordi- ja kultuurikeskustele.
 10. Kindlustame kõigile lastele loovtegevuse kättesaadavuse kodu lähedal, pakkudes noortekeskustes ja mängujaamades võimalikult laia loov- ja sporditegevuste valikut.
 11. Eraldame linna uusehituste rajamisel ühe protsendi eelarvest kunsti ostmiseks.
 12. Korrastame ja arendame kultuuriturismi edendavat infrastruktuuri ning vastavaid veebiressursse nii eesti keeles kui Tallinnas enam levinud võõrkeeltes.
 13. Alustame programmiga kultuurilooliselt oluliste isikutega seotud paikade ja hoonete veebikaardistamiseks ning infotahvlitega varustamiseks.
 14. Toetame Tallinnas toimuvate rahvusvaheliste suurürituste tutvustamist ja korraldamist. Toetame koostöös erasektoriga Tallinna linna tutvustavate turismipunktide võrgu laiendamist.
 15. Toome Eestisse Läänemere linnade kultuuri ja viime enda oma sinna.
 16. Võimaldame koostöös riigiga Vene Föderatsiooni turistidel külastada Tallinna 48 tunni vältel lihtsustatud korras.
 17. Edendame ja tutvustame Tallinnas Eesti toidukultuuri väärikamat osa.
 18. Säilitame linna arhitektuurses ilmes tasakaalu, võttes ehitatavate hoonete juures arvesse nii nende rakenduslikku kui kunstilist väärtust. Kujundame avalikus ruumis asuvaid rajatisi kultuurilisteks maamärkideks. Toetame kesklinna ümbritseva, Kadriorust kuni Kalamajani kulgeva puithoonete vööndi korrastamist ja eksponeerimist turistidele. Säilitame linnale kultuurilise tähendusega ja kultuurikasutuses oleva kinnisvara linna omandina.
 19. Toetame kommunismi- ja natsismiohvrite mälestuse jäädvustamist.
 20. Loome stipendiumisüsteemi linnas elavate kultuuritegelaste toetamiseks ja linnas ajutiselt peatuvate kunstimeistrite vastuvõtmiseks.
x
Liitu uudiskirjaga